Účetnictví a daňová evidence s využitím PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky:

 1. Vybrané kapitoly z právního minima
 2. Účetnictví
 3. Účtování v jednotlivých třídách
 4. Daňové evidence a její charakteristika
 5. Evidence majetku, materiálů a zásob
 6. Evidence zakázek
 7. Evidence finančních prostředků
 8. Uzávěrka hospodaření
 9. Souvislý příklad na účetnictví a daňovou evidenci příjmu a výdajů
 10. Základy vedení  účetnictví a daňové evidence v účetních programech na PC

Rozsah výuky 182+4 hod. – cca 7 týdnů výuky převážně v dopoledních hodinách

Vstupní předpoklady:

 • Minimální věk 18 let
 • Základní znalost práce na PC (operační systém Windows a sada MS office)
 • Právní bezúhonnost a psychická způsobilost
 • Možnost zařazení i osob se zdravotním postižením

       Se zájemci je proveden vstupní pohovor

Absolvent kurzu umí samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného) dle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví.

 • Samostatně zkontroluje náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a posouzení nákladů z pohledu daňové uznatelnosti nákladů i ve vztahu k přiřazení do souvisejícího časového období. Zkontroluje datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.
 • Provádí transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Zná náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Vyplňuje příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, umí vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.
 • Připravuje podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Je obeznámen s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umí porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly  a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.
 • Dokáže rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Umí zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní a to i s pohledu odložené daně z příjmu.
 • Dovede vyplnit přihlášky pro registraci k daním na finanční úřad s ohledem na charakter a obsah činnosti účetní jednotky. Je seznámen s vyplňováním formulářů ke všem základním druhům daní.
 • Umí zaúčtovat v účetním programu na počítači, uzavřít účetní knihy, sestavit rozvahu, výsledovku a přílohu, vyplní daňové přiznání s ohledem na neuznatelné výdaje.
 • Vede rozpis s ohledem na statistické výkaznictví, umí vyplnit statistický výkaz a to i elektronickou formou včetně odesláním.
 • Zná funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy, zná pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.