Účetnictví s využitím PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Vybrané kapitoly z právního minima
 3. Účetnictví
 4. Účtování v jednotlivých třídách
 5. Základy vedení  účetnictví v účetních programech na PC
 
Rozsah výuky 168+4 hod. – cca 6 týdnů výuky převážně v dopoledních hodinách.
 
Vstupní předpoklady:
 •     Středoškolské vzdělání
 •     Minimální věk 18 let
 •     Základní znalost práce na PC (operační systém Windows a sada MS office)
 •     Právní bezúhonnost a psychická způsobilost
 •     Možnost zařazení i osob se zdravotním postižením
       Se zájemci je proveden vstupní pohovor.
 
Absolvent kurzu umí samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného) dle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví.
 • Samostatně zkontroluje náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a posouzení nákladů z pohledu daňové uznatelnosti nákladů i ve vztahu k přiřazení do souvisejícího časového období. Zkontroluje datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu. 
 • Provádí transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Zná náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Vyplňuje příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, umí vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH. 
 • Připravuje podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Je obeznámen s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umí porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly  a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.
 • Dokáže rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Umí zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní a to i s pohledu odložené daně z příjmu. 
 • Dovede vyplnit přihlášky pro registraci k daním na finanční úřad s ohledem na charakter a obsah činnosti účetní jednotky. Je seznámen s vyplňováním formulářů ke všem základním druhům daní.
 • Umí zaúčtovat v účetním programu na počítači, uzavřít účetní knihy, sestavit rozvahu, výsledovku a přílohu, vyplní daňové přiznání s ohledem na neuznatelné výdaje.
 • Vede rozpis s ohledem na statistické výkaznictví, umí vyplnit statistický výkaz a to i elektronickou formou včetně odesláním. 
 • Zná funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy, zná pravidla pro archivaci a skartaci